متن قانون هدفمند کردن یارانه ها

متن کامل قانون هدفمند کردن یارانه ها

ماده 1 – دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:

الف – قیمت فروش بنزین، نفت ، نفت کوره ، نفت سفید ، گاز مایع و سایر مشتقات نفت ، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب ( شامل حمل و نقل ، توزیع ، مالیات و عوارض قانونی ) به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد ( 90% ) قیمت تحویل روی کشتی ( فوب ) در خلیج فارس نباشد.

95% قیمت تحویل روی کشتی ( فوب ) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده های متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد.

ب- میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد 75% متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.

تبصره – جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک واحد های صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج 65% قیمت سبد صادراتی در مبدا خیج فارس ( بدون هزینه انتقال ) تعیین می گردد.

ج- میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقصتادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره – قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل 38% نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل 1% به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا 5 سال از زمان اجرای این قانون به بازده 45% برسد و همچنین تلفات شبکه ها یا انتقال و توزیع تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقصتادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به 14% کاهیش یابد.

دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.

تبصره یک – در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.

شرکتهای آب ، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب ان نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.

تبصره دو – قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد.

تبصره سه – قیمتهای سال پایه اجرای این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یکسال حداقل مبلغ یکصدهزار میلیارد ریال (100.000.000.000.000 ) و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد ریال ( 200.000.000.000.000 ) درآمد بدست آید.

ماده 2 – دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی

براقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا 25% قیمت تحویل در روی کشتی ( فوب ) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.

در صورتی که نوسان قیمتها بیش از 25% شود، در قیمت تجدید نظر خواهد کرد.

ماده 3 – دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.

الف- میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.

تبصره 1 –  دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تامین، انتقال  و توزیع با رعایت بازده تعیین کند.

تبصره 2 – تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود.

ب –  کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی ( مربوط به سیاستهای تشویقی ) تعیین می گردد.

ماده 4- دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله  پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج ، روغن، شیر، شکر ، خدمات پستی ، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی ( مسافری ) اقدام نماید.

تبصره – یارانه پرداختی به تولید کنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد.

ماده 5- دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روشهای مناسب در اختیار مسرف کنندگان متقاضی قرار دهد.

تبصره – سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل 50% بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود.

ماده 6- دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید.

آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 7 – دولت مجاز است حداکثر تا 50% خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:

الف – یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.

ب- اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:

  1. گسترش و تامین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج
  2. کمک به تامین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال
  3. توانمندسازی و اجرای برنامه های حمایت اجتماعی

تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر 3 ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء

امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 – دولت میتواند حساب هدفمندسازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.

ماده 8- دولت مکلف است 30% خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرای موارد زیر هزینه کند:

الف – بهینه سازی مصرف انرژی در واحد های تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود.

ب- اصلاح ساختار فناوری واحد های تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج- جبران بخشی از زیان شرکتهای ارایه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق ، گاز طبیعی و فراورده های نفتی و شهرداریها و دهیاریها ناشی از اجرای این قانون.

د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (9) قانون مذکور.

ه – حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی و صنعتی

و – حمایت از تولید نان صنعتی

ز – حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی

ح – توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و امدهای غیر ضروری

تبصره – آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی، نفت ، نیرو، کشور ، اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران، اتاق تعاونی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده 9 – منابع موضوع مواد (7)  و  (8) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.

ماده 10 – دریافت کمک ها و یارانه های موضوع مواد (7) و (8) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارایه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.

اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (7) و (8) قانون هدفمندی یارانه ها محقق بدانند میتوانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در ایین نامه اجرایی این ماده پیش بینی میشود ارایه نمایند.

آئین نامه اجرایی این ماده حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران میرسد.

ماده 11- دولت مجاز است تا 20% خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.

ماده 12 –  دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. 100% وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (7) ،  (8) و  (11) این قانون اختصاص خواهد یافت.

تبصره 1- دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند.

تبصره 2 – کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درامد موضوع قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ان معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.

تبصره سه – دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را در هر 6 ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده13- تنخواه مورد نیاز اجرای این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود.

ماده 14- جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7) ، (8) و (11) حداکثر 10 واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.

ماده 15 – به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع ( امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات ) موجود، جهت اجرای این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تاسیس نماید.

دولت مجاز است وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می شود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (11) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفا جهت اجرای اهداف و تکالیف مقرر در مواد (7) و (8) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر ان هزینه کند.

سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفا مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد.

وزراء رفاه و تامین اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی ، راه و ترابری.

جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.

اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و بنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (12) و (15) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (2) و (14) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد.

وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال میتواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.

اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند – مصوب 1364/11/06 – می باشد.

سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد (7) و (8) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را براساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ماده 16- دولت مجاز است از ابتدای سال 1389 معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی 5 سال حداکثر دو برابر افزایش دهد.

قانون هدفمندسازی یارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1388/10/23 به تایید شورای نگهبان رسید.

The full text of the subsidies

Article 1 – The government is obliged to observe the Law on energy price reform :

A – The price of gasoline , kerosene, fuel oil , kerosene , LPG and other petroleum derivatives , including costs associated with carrier quality ( including transportation , distribution, tax and legal) gradually until the end of five five -year economic, social and Cultural Rights of the Islamic Republic of Iran in less than ninety percent ( 90 % ) of the price of the boat ( FOB ) is not in the Persian Gulf .
95 % of the price on board ( FOB ) is determined by the Persian Gulf and the purchase price proportional to the product of the price is determined .

B – average domestic sales price of natural gas is determined in such a way that gradually until the end of the Fifth Development Plan for Economic , Social and Cultural Islamic Republic of Iran , at least seventy- five percent (75%) average export price of natural gas after deducting transport costs , taxes and will .

Note – To encourage investment , the price of food, industrial , refining and petrochemical industries for at least ten years after the enactment of this Act, the export basket price per cubic meter sixty -five (65%) in the Gulf of Origin Khyj (no transfer fee ) is determined .

C – Average domestic electricity sales price should be determined in such a way that gradually until the end of the Fifth Five-Year Development Plan Aqstady , Social and Cultural Rights , Iran is the equivalent of the cost .

Note – The price of electricity , the total cost of energy conversion , transmission and distribution costs and fuel efficiency standards by at least 38% of the country ‘s power plants are calculated each year by at least 1 % of the country ‘s power plants to increase efficiency so that up to 5 years since the implementation of the law to reach 45% efficiency as well as transmission and distribution network losses or 5 years until the end of the fifth Aqstady , social and cultural Iran Kahysh to 14 % will .

The state formed a working group composed of experts from governmental and non- relative ranking in terms of efficiency of power producers and distributors in terms of mortality rates , and take the appropriate action and policies to encourage and support .

Note – the price of electricity and natural gas , the government has allowed the geographic area , type , amount and time consuming to apply the preferential prices .

Water companies , electric and gas distribution in the case of a split or multiple families to co- operation , if it is possible to add counters , the Meters , and installation of increase the number of charge act if The meters meters may not be able to add subscribers to increase the number of beneficiaries .

Note the two – energy price for the base year , based on the exchange price to be determined in the annual budget .

Note Three – base year costs to implement this Act shall be determined in such a way that the minimum fee for one year Yksdhzar billion riyals ( 100.000.000.000.000 ) and the maximum amount of two hundred thousand billion rials ( 200.000.000.000.000 ) was obtained .

Article 2 – The Government is authorized to manage fluctuations in prices of energy carriers

National economy if the price of the vehicle up to 25 % of the price on the ship ( FOB ) Persian Gulf to swing by taking the difference between the consumer price unchanged or subsidizing the act and the money market account Carriers energy is the annual budget .

If price volatility is more than 25 % , the price will be revised .

Article 3 – The government is permitted to comply with the law, the price of water and wastewater collection and disposal fees positions .

Note 1 – The state cost considering the cost of water supply, transmission and distribution as determined by observing efficiency .

Note 2 – Preferred pricing and steeped in water for various uses geographic area , type and amount allowable.

B – waste collection and disposal service fee based on the total cost of maintenance and operation of the sewer network after deducting the intrinsic value of the delivery and funding of the state annual budget ( the incentive policy ) are determined .

Article 4 – The government is gradually until the end of the fifth five -year economic development , social and cultural rights of the Islamic Republic of Iran , rather than subsidies for wheat , rice, oil, milk, sugar , postal services, aviation and rail services ( passenger ) action.

Note – Subsidies to agricultural producers in any year shall not be less than the year before .

Article 5 – The government subsidized flour and bread to the extent that the annual budget bill will be determined by appropriate methods Applicant has to be prodigal with .

Note – rural and urban food subsidies below 20 per thousand population and vulnerable groups in other cities to detect at least 50 % more than the average state subsidy per person will be.

Regulations implementing this provision by the Department of Commerce in cooperation with the relevant agencies and within 3 months after the passage of this law is approved by the Cabinet .

Article 7 – The government is entitled to a maximum of 50 % of net proceeds from the enforcement of this law would cost in the following paragraphs :

A – subsidies paid in cash and in kind to all households in terms of household income paid to households .

B – Implementation of a comprehensive system of social security for the purpose , such as :

Development and provision of social insurance , health care, pharmaceuticals and medical supplies and health promotion , and covers specific patients refractory
To help meet housing costs , retrofit housing and employment
Empowerment and social protection programs
Note 1 – The Implementing Regulations of this matter, including how to identify the purpose of forming and updating databases required payment and payments to the purpose of the law this Article maximum of 3 months with the proposal of Ministers

Economic and Financial Affairs , Social Welfare and Chairman of the Management and Planning Organization approved by the Cabinet .

Note 2 – The Government purposivism account named head of the household eligible for subsidies or other qualified person designated by the Government shall be opened . Government management of the funds expended under this account, including the time allowed , the costs of removal and return of funds that have been paid incorrectly shall be permitted.

Article 8 – The state is 30 % of net proceeds from the enforcement of this Act for the payment of grants or loans or interest subsidies administered funds for the following expenses :

A – Optimize energy consumption per unit of production , service, and residential and encourage compliance with the savings and consumption patterns that may be introduced by the administration concerned .

B – Modification Technology of production units in order to increase energy efficiency , water and development of electricity generation from renewable sources .

C – offset part of the loss of water and sewerage companies , electricity, natural gas and petroleum products and municipalities and Dhyaryha arising from the implementation of this Act.

D – Develop and improve public transport and public transport within the development and management of fuel consumption and up to a maximum credit of Article 9 of the law .

E – supporting agriculture and industrial manufacturers

And – protection of industrial bread production

G – supporting the development of non-oil exports

H – developing an interactive electronic services aimed at eliminating or reducing non-essential traffic

Note – This procedure involves the matter of how to support the industry , agriculture and services and how payments are subject to a maximum of three months after the enactment of this Act, the proposal Ministers of Economic Affairs and Finance Industries and Mines , of Agricultural Jihad , business, marketing oil Nirou , Iran Chamber of Commerce, industries and Mines of Iran , management and Planning organization of Iran Chamber of Cooperatives and approved by the Cabinet .

Article 9 – Resources Articles ( 7 ) and ( 8 ) of the Act , including grants , loans , and funds managed by banks and financial institutions , and credit will be the state and non-state parties .

Article 10 – receive grants and subsidies Articles ( 7 ) and ( 8 ) of the Act is subject to the correct information . Upon proof of lack of authenticity of the information provided, while preventing the state from continuing to pay the restitution payments required to take legal action .

If people get their subsidies and assistance Articles ( 7 ) and ( 8 ) Law researcher targeted subsidies can understand your objection to the Commission that the procedure is expected to present the material .

Up to 3 months after the notification of the executive regulations of the law by the Ministers of Justice , Finance and Economic Affairs , Social Welfare and Chairman of the Management and Planning , and the proposal is approved by the Cabinet .

Article 11 – the Government is entitled to 20 % of net proceeds of enforcement of the law in order to compensate for its effects on credit cost and non-financial assets cost.

Article 12 – the Government is obliged to take into account all the resources of law enforcement purposivism certain subsidies paid to the treasury of the country is . 100% of funds on deposit in the form annual budget laws for the cases envisaged in Articles ( 7 ) , ( 8 ) and ( 11 ) of the Act will be allocated .

Note 1 – state funding sources and uses of this material in four separate rows to include in the annual budget bill .

Note 2 – Cash and cash assistance from law enforcement to natural and legal persons subject to pay income tax law passed in March 1366 and the amendment next direct Malythay free. The contributions of these individuals to repay all or part of the price for goods or services supplied by them would not be subject to this clause .

Note Three – Detailed report on the state of the Supreme Audit Court and Parliament every six months to time.

Article 13 – Third annual budget required to fund law enforcement resources from the implementation of this law be amortized over years .

Article 14 – Shifting funds in this Act Materials ( 7 ) , ( 8 ) and ( 11 ) is allowed a maximum of 10 percent of the annual budget , so that the entire proceeds of the provisions of the law taking this product.

Article 15 – the Government will be allowed within one month after the entry into force of this Act , the nature of state-owned enterprise called using subsidy target orientation of the resources ( facilities manpower credits ) of to implementation legislation with respect to law reform and integration with existing companies established or may establish .

The government is entitled to the proceeds of enforcement of this Act, the Treasury will be exactly the receipt and deduct the portion of Article (11 ) continually picked purely as an aid to implement the goals and assignments required by materials ( 7 ) and ( 8 ) of the Act , so that the equivalent cost.

The organization is managed centrally and only allowed to have equity , is at the center of planning and monitoring .

Ministers of Welfare and Social Security, Economic Affairs and Finance , Commerce , Transportation .

Agriculture, Industries and Mines , Petroleum , Energy , and Chairman of the Management and Planning Organization are members of the General Assembly .

Company Statute , including organs , functions and powers , by the Ministry of Economy and Finance and the State Planning Organization and Management Bnamh be prepared and approved by the Cabinet .

Funds of funds under this Act , including material ( 12 ) and ( 15 ) as well as other state-owned companies is reflected in the national budget and the powers and privileges under this Act , including material ( 2 ) and ( 14 ) changes in the credit ceiling parliament approved the government’s proposal and the company during the year are allowed.

The remaining funds are consumed each year in the following year and the following years per year can make a commitment to within the law .

Funds under this Act subject to the expense credits that the law of public accounting law and other regulations are exempted public administration – approved 06.11.1364 – is.

Organization is required to report receiving and paying subsidies to separate the material resources of target orientation ( 7 ) and ( 8 ) at the end of every six months and Budget and Audit Committee and other relevant committees of Parliament said.

Supreme Audit Court is obliged to report on a six-month periods by operation of law on the basis of the objectives envisaged by the Parliament to time.

Article 16 – the beginning of 1389 the government has allowed tax exemption in Article ( 84 ) of direct taxes in addition to the annual increase proportional to the price adjustment under this Act with the proposal of the Ministry of Economic Affairs and Finance the past 5 years a maximum of two -fold increase shows .

Sixteen female and sixteen purposivism Subsidies Act , including amendments in open session on Tuesday , January fifteenth , one thousand three hundred and eighty- eight Majlis ratification and approval by the Guardian Council on 1388/10/23 .

Receive subsidies, the subsidies target orientation , target orientation of subsidies account information , annual subsidies, the subsidies , the subsidies , the law targeted subsidies , targeted subsidies law , the full text of targeted subsidies law article about targeted subsidies , targeted subsidies , subsidies , purposivism subsidies, subsidize , subsidized food , subsidized units , subsidized

  • مقاله هدفمندی یارانه ها (10)