پردازش کارتهای اعتباری

پردازش کارتهای اعتباری Credit card

بخشهای زیادی درگیر پردازش پرداخت کارت اعتباری می باشند . قسمتهایی شامل مشتریان که کارت اعتباری دارند و بانـک صـادر کننده کارت به مشتریان ، بازرگانان و بانک کارگزار بازرگانان که برای بازرگانان بر روی کارت اعتباری پر دازش مـی کننـد . مـشتری برای دریافت کارت اعتباری از بانک درخواست می کند تا یکی از عضو های Master Card یا Visa یا … شود . مشتری در هـر مکـان تجاری می تواند از کارت صادر شده به عنوان ابزار پرداخت استفاده کند . شماره کارت های اعتبـاری منحـصر بـه فـرد اسـت . بانـک کارگزار بازرگان پرداخت های مشتریان را که حاصل از خرید از طریق کارت اعتباری است به حساب بازرگان واریز می نمایـد . بانـک کارگزار بازرگان از بازرگانان ثبت نام کرده و هزینه خدمات را مطالبه می کند.

کارگزاری ها و صرافی های اینترنتی میتوانند از ePayBank.ir درگاه پرداخت داشته باشند و بدین طریق خدمات خود را بصورت اینترنتی با دریافت وجه یا پول ارایه دهند

تبلیغات خرید و فروش کارت اعتباری ، مستر کارت و ویزا کارت را در MyCityAd.ir میتوانید درج آگهی نمایید تا بدین وسیله خدمات شما به بهترین صورت ممکن بازاریابی شود.

در کل دو روش برای پردازش کارتهای اعتباری وجود دارد که عبارتند از Offline و Real time

در حالت Offline مشتری برای پرداخت هزینه خرید مشخصات کارت اعتباری خود را وارد سایت کـرده و ایـن اطلاعـات بـه سـرور سایت ارسال می شود.این اطلاعات به صورت دستی وارد ترمینالهای مخصوصی که صاحب سایت آنها را از بانک خود گرفته است میشوند و به مرکز پردازش ارسال می شوند تا اعتبار آنها بررسی شده و مبلغ لازم از اعتبار مشتری کسر و بـه حـساب صـاحب سـایت واریز شود.(کلیه این مراحل توسط سیستم های امنیتی نظیر SSL یا SET حفاظت می شود که به شرح آن خواهیم پرداخت.)

 در حالت Real time پس از آنکه مشتری مشخصات کارت اعتباری خود را به سایت فرسـتاد کلیـه عملیـات لازم بـرای ارسـال ایـن اطلاعات به مرکز پردازش کارت ، کسر مبلغ از حساب مشتری و واریز به حساب فروشگاه بـه طـور خودکـار و در همـان زمـان اخـذ اطلاعات انجام می گیرد . برای بکارگیری این روش، سایت تجارت الکترونیک باید با یک مرکز پردازش کارتهـای اعتبـاری در ارتبـاط باشد . مراکز متعددی جهت این کار در شبکه اینترنت وجود دارد از جمله می توان ازCCNow، Paypal , Cybercash و … نام برد.