پردازش كارتهای اعتباری

پردازش كارتهای اعتباری Credit card

بخشهای زیادی درگیر پردازش پرداخت كارت اعتباری می باشند . قسمتهایی شامل مشتریان كه كارت اعتباری دارند و بانـك صـادر كننده كارت به مشتریان ، بازرگانان و بانك كارگزار بازرگانان كه برای بازرگانان بر روی كارت اعتباری پر دازش مـی كننـد . مـشتری برای دریافت كارت اعتباری از بانك درخواست می كند تا یكی از عضو های Master Card یا Visa یا … شود . مشتری در هـر مكـان تجاری می تواند از كارت صادر شده به عنوان ابزار پرداخت استفاده كند . شماره كارت های اعتبـاری منحـصر بـه فـرد اسـت . بانـك كارگزار بازرگان پرداخت های مشتریان را كه حاصل از خرید از طریق كارت اعتباری است به حساب بازرگان واریز می نمایـد . بانـك كارگزار بازرگان از بازرگانان ثبت نام كرده و هزینه خدمات را مطالبه می كند.

کارگزاری ها و صرافی های اینترنتی میتوانند از ePayBank.ir درگاه پرداخت داشته باشند و بدین طریق خدمات خود را بصورت اینترنتی با دریافت وجه یا پول ارایه دهند

تبلیغات خرید و فروش کارت اعتباری ، مستر کارت و ویزا کارت را در MyCityAd.ir میتوانید درج آگهی نمایید تا بدین وسیله خدمات شما به بهترین صورت ممکن بازاریابی شود.

در كل دو روش برای پردازش كارتهای اعتباری وجود دارد كه عبارتند از Offline و Real time

در حالت Offline مشتری برای پرداخت هزینه خرید مشخصات كارت اعتباری خود را وارد سایت كـرده و ایـن اطلاعـات بـه سـرور سایت ارسال می شود.این اطلاعات به صورت دستی وارد ترمینالهای مخصوصی كه صاحب سایت آنها را از بانك خود گرفته است میشوند و به مركز پردازش ارسال می شوند تا اعتبار آنها بررسی شده و مبلغ لازم از اعتبار مشتری كسر و بـه حـساب صـاحب سـایت واریز شود.(كلیه این مراحل توسط سیستم های امنیتی نظیر SSL یا SET حفاظت می شود كه به شرح آن خواهیم پرداخت.)

 در حالت Real time پس از آنكه مشتری مشخصات كارت اعتباری خود را به سایت فرسـتاد كلیـه عملیـات لازم بـرای ارسـال ایـن اطلاعات به مركز پردازش كارت ، كسر مبلغ از حساب مشتری و واریز به حساب فروشگاه بـه طـور خودكـار و در همـان زمـان اخـذ اطلاعات انجام می گیرد . برای بكارگیری این روش، سایت تجارت الكترونیك باید با یك مركز پردازش كارتهـای اعتبـاری در ارتبـاط باشد . مراكز متعددی جهت این كار در شبكه اینترنت وجود دارد از جمله می توان ازCCNow، Paypal , Cybercash و … نام برد.