ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﻳﮑﯽ از وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺪﻳﺮ، ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﮑﺎﻧﺎت اﺳﺖ . اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ داﻧﺴﺖ:

١- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ

٢- ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﯼ(ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ)

٣- ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮارد و وﺳﺎﻳﻞ(ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ)

۴- ارزﻳﺎﺑﯽ، اﻧﺘﺨﺎب و ﭘﺮورش ﻣﺪﻳﺮان (ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ)

 ۵- ﺗﺄﻣﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ

افزایش فروش و بازاریابی هدفمند با درج اگهی MyCityAd.ir امکانپذیر هست.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای اخذ وجه خرید و فروش کالا و خدمات وب مستران ایرانی

اﻟﻒ) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ، ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ، اﺟﺮا و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هایی ﮐﻪ هدف  ﺁﻧﻬﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ از ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺑﺎزارهﺎﯼ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻈﺮ هدف  هﺎﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان وﻇﺎﻳﻒ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد، ﺑﺎﻳﺪ وﻇﺎﺑﻒ زﻳﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮد:

١- ﺗﻌﻴﻴﻦ هدف های ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ

٢- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﺑﺎزار ﻣﺨﺘﻠﻂ، ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻤﺪﻩ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز : ﻣﺤﺼﻮل، ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬارﯼ

ﻣﺤﺼﻮل، ﮐﺎﻧﺎل هایﺗﻮزﻳﻊ، ﺗﻮﺳﻌﻪ

٣- ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ

۴- ﮐﻨﺘﺮل

۵- ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ و ﺳﺎﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ

ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ وﻇﺎﻳﻒ ذﮐﺮ ﺷﺪﻩ، ﻳﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﻴﺰ ﺟﺰء وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ وﯼ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ، وﻇﻴﻔﻪ دارد”ﻣﻘﺪار”،”زﻣﺎن”و “ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت” ﺗﻘﺎﺿﺎ را ﻃﻮرﯼ هﻤﺎهﻨﮓ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اهداف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ. ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ “ﭘﺎﻳﻴﻨﺘﺮ “، “ﻣﺴﺎوﯼ ” ﻳ ﺎ “ﺑﺎﻻﺗﺮ ” از ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا ﺗﻘﺎﺿﺎهایی ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺁن روﺑﺮواﻳﻢ ﺣﺎﻟﺖ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ:

١- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ: ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺁن، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از ﺑﺨﺶ های ﺑﺎزار، ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ را ﻧﭙﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮاﯼ اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

٢- ﻋﺪم ﺗﻘﺎﺿﺎ: ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ درﺁن ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎﻳﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ اوﻻً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮑﻮﺷﺪ ﮐﻪ، ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار را اراﺋﻪ دهﺪ و ﺛﺎﻧﻴﺎً ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻣﺤﺼﻮل اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ در اﺧﺘﻴﺎر دﻳﮕﺮان ﻗﺮار دهﺪ.

٣- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎن: وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﺮدم ﻧﻴﺎز ﺷﺪﻳﺪﯼ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت دارﻧﺪ، اﻣﺎ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت واﻗﻌﯽ ﺟﻬﺖ رﺿﺎﯼ ﻧﻴﺎز وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺴﻤﺖ “ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ” و “ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﻴﻞ ﮐﺎﻻ” ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ – ﮔﺬارﯼ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﻮاﺑﮕﻮﯼ ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

۴- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ: وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﻴﺰان ﻗﺒﻠﯽ ﺁن اﺳﺖ.

وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ، اﺣﻴﺎﯼ ﻣﺠﺪد ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ اﺳﺖ.

۵- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ: وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺁن دردورﻩ هﺎﯼ زﻣﺎﻧﯽ ﻳﺎ ﻓﺼﻮل ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﺎل، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﮔﺎهﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪش اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ، زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﯼ ﺁن هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﻧﺪارد. ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ اﻧﻄﺒﺎق ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﺎﻻ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.

۶- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﺎﻣﻞ: وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺁن زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار و زﻣﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﺁن ﻣﺘﻌﺎدل اﺳﺖ.

٧- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ: زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪارﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻋﺮﺿﻪ ﺁن اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﮐﺮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁن ﮐﺎهﺶ دهﺪ.

٨- ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ: وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺁن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ، اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ، ﮐﻪ دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻼش ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﯽ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﻮد.

ب) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻤﻊ ﺁورﯼ اﻃﻼﻋﺎت در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺛﺒﺖ و  ﮔﺰارش ﺻﺤﻴﺢ ﺁﻧﻬﺎ، ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﺪل هﺎﯼ اﻗﺘﺼﺎدﯼ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻗﺪاﻣﺎت ٢٣

وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ

1- وﻇﻴﻔﻪ هﺪاﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ: درﻣﻮرد داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ های ﺟﺎرﯼ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد:

اﻟﻒ) ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪﯼ ﺳﺎزﻣﺎن

ب) اﻓﺰاﻳﺶ در وﺟﻮﻩ

ج) ادارﻩ ﺟﺮﻳﺎن وﺟﻮﻩ داﺧﻠﯽ

2- وﻇﻴﻔﻪ هدایت ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻮدﺁورﯼ : ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت و اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺎﻟﯽ، ﺟﺮﻳﺎن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ دادﻩ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﯼ هﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاﯼ ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﺪﻳﺮ وﻇﺎﻳﻒ زﻳﺮ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارد:

اﻟﻒ) ﮐﻨﺘﺮل هﺰﻳﻨﻪ هﺎ

ب) ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬارﯼ

ج) ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﺳﻮد

د) اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺑﺎزدﻩ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر

3- ادارﻩ داراﻳﻴﻬﺎ: داراﻳﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ادارﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﺗﺠﺎرﯼ ﺧﻮد اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﻳﺪ داراﻳﻴﻬﺎﯼ ﻳﮏ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺎ دﻗﺖ ادارﻩ و ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﮐﻨﺪ و راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻻزم را اﺧﺬ ﮐﻨﺪ.

4- ادارﻩ وﺟﻮﻩ: وﺟﻮﻩ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﻮل ﻧﻘﺪ ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﺷﺪﻩ، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮض ﺷﺪﻩ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ

از ﺧﺮﻳﺪاران ﺳﻬﺎم ﻋﺎدﯼ و ﻣﻤﺘﺎز. ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪارﯼ وﺟﻮﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮاﯼ ادارﻩ اﻣ ﻮر ﺗﺠﺎرﯼ ﺳﺎزﻣﺎن، ﭘﺮداﺧﺖ ﺻﻮرت ﺣﺴﺎب ها و ﺗﺨﺼﻴﺺ ﭘﻮل ﺑﺮاﯼ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ج) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ را ﺑﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﺣﺮﻓﻪ و ﺷﻐﻞ ﺑﺸﻤﺎر ﺁورد، زﻳﺮا ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯼ ﺑﺰرگ دوﻟﺘﯽ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد. در ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ دﻧﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺁن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ از ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﺟﻬﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺪﻳﺮان واﮔﺬارﯼ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎﻳﺪ از ﻗﺪرت درﮎ ﺳﺮﺷﺎرﯼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ و ﮐﺎرﺁﻣﺪﯼ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و از ﻋﻬﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﻴﺖ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ . از اﻳﻦ  رو ﻣﺪﻳﺮان ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ زﻳﺮ را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ:

1- ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﻣﺪﻳﺮﯼ

2- اﺟﺰاﯼ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﻬﺎرت های ﻣﺪﻳﺮﯼ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﺎرت ﻋﻤﺪﻩ را دارا ﺑﺎﺷﺪ:

١- ﻣﻬﺎرت ﻓﻨﯽ : ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، ﺁﻣﻮزش و ﮐﺎرﺁﻣﻮزﯼ ﻻزم ﺑﺮاﯼ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﯼ : داﻧﺶ، روﺷﻬﺎ، ﻓﻨﻮن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻻزم ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎﯼ ﺧﺎص

٢- ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﯽ: ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد، ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ دﻳﮕﺮان را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ از اﻳﺸﺎن در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ واﮔﺬار ﺷﺪﻩ، ﺑﺨﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﺪ.

٣- ﻣﻬﺎرت ﻧﻈﺮﯼ: اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺪرت درﮎ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ هﺎﯼ ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن و درﮎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻮد ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. اﻳﻦ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺟﺎزﻩ ﻣﯽ دهﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اهداف ﮐﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

اﺟﺰاﯼ ﻣﺆﺛﺮ در ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻣﻬﺎرت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﺎرت هﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﻳﺮﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻪ ﺟﺰء ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد:

١- درﮎ رﻓﺘﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ

٢- ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﺁﻳﻨﺪﻩ

 ٣- هﺪاﻳﺖ، ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺁﻳﻨﺪﻩ

د) ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ(ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد و وﺳﺎﻳﻞ)

در ﻓﺮهﻨﮓ ﻟﻐﺖ “ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ” را ﺑﺎ ﻋﺒﺎراﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ، ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮزﻳﻊ، ﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮاد ، ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮﯼ ﭘﺮﺳﻨﻞ و مفاهیمی از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮدﻩ اﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد، از ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ روﺣﻴﻪ و رﻓﺎﻩ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ- هایﺳﻨﺘﯽ ﻣﺪﻳﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل درﺁﻣﺪ و ﺻﺪور ﻣﻮاد، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، اﻧﺒﺎردارﯼ، ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﺟﻮدﯼ و ﺳﻔﺎرش ﻣﻮاد، ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد . وﻇﻴﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ، اﻳﺠﺎد “ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﻣﻄﻠﻮب” ﺑﺮاﯼ ﮐﺎﻻﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮرﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ازﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎن، زﻣﺎن و ﻣﻘﺪار ﺟﻮاﺑﮕﻮﯼ ﺗﻘﺎﺿاﯼ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﺎر ﻟﺠﺴﺘﻴﮏ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﺳﺖ.

ﻩ) اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﺤﻴﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻨﻮن و روﺷﻬﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ را ﺁﺳﺎن ﻧﻤﺎﻳﺪ.

١- ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان

 ٢- ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮان

ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان

ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺠﺎرﯼ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮان در اﻧﻮاع ﺷﺮﮐﺖ هﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد:

اﻟﻒ) در هﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ، هﻴﺎت ﻣﺪﺑﺮﻩ ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮان، ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺁن ﺷﺮﮐﺘﻨﺪ و ادارﻩ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ دارﻧﺪ.

ب) هیات ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ و ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات و ﻣﺪت ﺗﺼﺪﯼ و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ او را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﻋﻀﻮ هﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ، دورﻩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻠﯽ او از ﻣﺪت ﻋﻀﻮﻳﺖ او در هﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ.

ﺗﮑﺎﻟﻴﻒ و اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺪﻳﺮان

ﺟﺰ درﺑﺎرﻩ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮ ن ﺗﺠﺎرت، اﺧﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ و اﻗﺪام درﺑﺎرﻩ ﺁﻧﻬﺎ، در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ، ﻣﺪﻳﺮان ﺷﺮﮐﺖ داراﯼ ﻳﮏ اﺧﺘﻴﺎرات ﻻزم ﺑﺮاﯼ ادارﻩ اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺁﻧﻬﺎ در ﺣﺪود ﻣﻮﺿﻮع ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﻒ) ﺣﻘﻮق و اﺧﺘﻴﺎرات هﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ: رﺋﻴﺲ هﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮﻩ ، ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ دﻋ ﻮت و ادارﻩ ﯼ ﺟﻠﺴﺎت هﻴ ﺄت ﻣﺪﻳﺮﻩ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم را د ر ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ هیات ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ دﻋﻮت ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ، ﺗﺸﮑﻴﻞ دهد. هیات ﻣﺪﻳﺮﻩ، ﺑﺎﻳﺪ ﻻاﻗﻞ هﺮ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺧﻼﺻﻪ ﯼ ﺻﻮرت داراﻳﯽ و ﻗﺮوض ﺷﺮﮐﺖ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺑﺪهﺪ.

ب) ﻣﻘﺮرات ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان: ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ و اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻣﻨﻔﺮداً ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮﮐﺎً ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ و دادﮔﺎﻩ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ هﺮ ﻳﮏ را ﺑﺮاﯼ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﺗﻌﻴﻴﻦ خواهد ﮐﺮد. در ﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎﯼ ﻣﺪت ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮان، ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺷﺮﮐﺖ و ادارﻩ ﯼ ﺁن ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد.

  • تبلیغ رایگان (10)