آلودگى صوتى صنعتى

آلودگى هاى صوتى صنعتى و حدود پذیرش شدت صوت براى انسان

اثـرات آلودگیهـاى صوتـى صنعـت بـر كاركنـان محیط هـاى صنعتـى فـراوان اسـت. سـنگینى گــــوش یكــــى از رایجتریـن اثـرات آن مى باشـد. تنشـى كـه در اثـر صداهـاى شـدید ایجـاد مى كننـد، مى توانـد اثـرات نـا مطلوبـى بـر قلـب، سیسـتم گـردش خـون و دسـتگاه گـوارش انسان داشـته باشـد. بـه عـلاوه بـروز اختـلالات جسـمى و روانـى، اختـلال در سیسـتم سـوخت و سـاز بـدن و دسـتگاه عصبـى نیـز از عواقـب دیگـر آن اسـت. هـدف از این تحقیـق بررسـى شـدت صـدا در بعضى محیطهـاى صنعتـى و راهكارهـاى پیشـگیرى و كاهش آسـیب هاى ناشـى از آلودگى هـاى صوتـى اسـت.

در صورتیکه تجهیزات صنعتی بفروش می رسانید میتوانید برای افزایش فروش و بازدید سایت خویش در سایت آگهی آگهی شهر من MyCityAd.ir محصولات خودتان را درج آگهی کنید تا به هدف خود برسید.

ارایه درگاه پرداخت ePayBank.ir برای فروش تجهیزات عایق صوتی و جلوگیری از آلودگی صوتی

 شدت صوت و عوارض ناشى از آن واحد اندازه گیرى شدت صوت، دسى بلاست. آرامترین صدایى كه مى توان شنید داراى شدت صوتى برابر 0 دسى بل مى باشد. در مكالمات معمولى شدت صوتى در حدود 65 دسى بل ایجاد مى شود. شدت صوت حدود 130 دسى بل باعث آزار و رنجش شدید گوش مى شود. قرار گرفتن در معرض صداهاى شدید باعث آسیب به سیستم شنوایى شده و مى تواند به سنگینى گوش بیانجامد. حتى مدت زمان كوتاهى در معرض صداى شدید بودن مى تواند باعث كم شنوایى موقت شخص شود. این عارضه مى تواند با صداى زنگ یا شبیه به آن در گوش همراه باشد و باعث ایجاد مشكل در مكالمه و ناتوانى در شنیدن صداهاى با طول موج بلند شود. اگر مدت قرار گرفتن در معرض صدا خیلى كوتاه باشد یا آنكه صدا خیلى شدید نباشد، عارضه كم شنوایى ظرف چند ساعت پس از آنكه شما از دامنه آن صدا خارج شوید، رفع مى شود.

اما اگر صدا خیلى شدید یا مدت قرارگرفتن در معرض آن خیلى طولانى باشد، ممكن است كم شنوایى هیچ وقت رفع نشده و رفته رفته كم شنوایى شما افزایش یابد. هر دو گوش آسیب مى بینند بدون آنكه دردى احساس شود یا خونریزى بوجود آید. علت عدم رفع این مشكل آن است كه سلول هاى عصبى در سیستم شنوایى از بین رفته و دوباره رشد نخواهند كرد. این آسیب ماندگار و همیشگى خواهد بود. این كم شنوایى دائمى براى اكثر انسان ها در شدت صوت هاى بیش از 80 دسى بل ایجاد مى شود.

برخى شدت صوت هاى معمول در صنایع و محیط هاى مرتبط مختلف به شرح ذیل مى باشد:

 هواپیماى جت……………………………………………………………………. 140 db

 نزدیك ملخ هواپیما……………………………………………………………….. 100 db

 داخل خودروى معمولى در سرعت بالا ……………………………………………. 80 db

 دفاتر عمومى داراى ماشین هاى حسابدارى …………………………………………… 80 db

 دفاتر عمومى فاقد هرگونه ماشین………………………………………………………. 50 db

 دفاتر خصوصى فاقد ماشین …………………………………………………………… 40 db

گریدرهاى جاده اى……………………………………………………………………….95db

 دستگاه هاى نساجى …………………………………………………………………….. 97 db

 ماشین هاى بافت طناب سیمى…………………………………………………………. 104 db

 اره برقى………………………………………………………………………………. 114 db

 ماشین هاى جوشكارى ………………………………………………………………… 95 db

كم شنوایى ماندگار در انسان در مدت زمان طولانى و به تدریج بروز مى كند. شما در ابتدا به آن توجه نمى كنید، زیرا تواناییتان فقط براى شنیدن صداهاى با طول موج بلند تحت تأثیر قرار مى گیرد. در این حالت احساس مى كنید گوش دادن به موسیقى مانند قبل براى شما لذت بخش نیست.

رفته رفته با ادامه قرار گرفتن در معرض صداهاى ناهنجار و شدید، كم شنوایى در شنیدن صداهاى با طول موج كوتاهتر نظیر صحبت كردن نیز بروز مى كند. در محل هاى پر سر و صدا شنیدن و فهمیدن گفته هاى یك فرد برایتان دشوار مى شود. این باعث آغاز وابستگى بیشتر و بیشتر شما به لب خوانى و كمك گرفتن از حركات افراد براى فهمیدن آنچه كه نمى توانید بشنوید است و رفته رفته استیصال و عجز در شنیدن شدیدتر مى شود. شاید آنقدر شدید كه فعالیت هاى روزمره از جمله ملاقات ها یا مهمانى هایى كه در آنها گفت و شنود مهم است فقط شما را آزار مى دهد.

كنترل آلودگی صوتی

مانند همه انواع آلودگی ها، بهترین راه برای كنترل صداهای ناهنجار و لرزش ها (كه رایج ترین عامل ایجاد آلودگی صوتی می باشند)، كنترل آن در منبع تولید صدا می باشد. اگر در مرحله اول در ساخت و طراحی ماشین ها به حداقل رساندن صدا مد نظر قرار گیرد، اكثر مشكلات حذف می شوند.

بازسـازی و طراحـی مجـدد دسـتگاه ها بـرای كنترل صداهـای اضافه اغلـب پیچیده نیسـت و نیـاز بـه ابتـكار یـا بررسـی چندانـی نـدارد. بـرای مثـال اگـر صـدای اضافه در اثـر برخـورد یـك عضـو فلـزی دسـتگاه بـا عضـو دیگـر بوجـود می آیـد، یـك فیلـم نـازك از پلـی پروپیلـن یا قـرار دادن یك لایـه از جنس نمد بیـن دو عضو در برخـورد ممكـن اسـت مشـكل را حـل كنـد. در برخی بخش هـا در صـورت امكان جایگزیـن كـردن پلاسـتیك بـه جای فلـز می تواند مفید باشـد. اگر یك دسـتگاه یا یـك پروانـه همتـراز بـا زمین نصب نشـده باشـند یـا به نحوی نصب شـده باشـند كه باعـث لـرزش در كف شـوند، بـا نصب آنهـا روی فنـر یـا سـایر لرزشـگیرها می تـوان بخـش عمـده ای از صداهـای اضافـه ناشـی از آنهـا را كاهـش داد. ایـن روش لرزشـگیری می توانـد بـرای پرسـهای ضربه ای و سـایر دسـتگاه های مشـابه نیـز قابـل كاربـرد و مفیـد باشـد. بـه عـلاوه كـف پوش هـای جـاذب صـوت نیـز می تواننـد در ایـن رابطـه بـه مـا كمـك كنند. یكـی دیگـر از منابـع تولیـد صـوت در صنعـت، حركـت شـدید هـوا و دیگـر سـیالات گازی تحـت فشـار در خطوط جریانـات جـت می باشـد. صـوت  دارای حاصـل از ایـن جریانات معمـولا طـول مـوج بلنـد بـوده و آسـیب زننـده و بسـیار آزاردهنـده اسـت و حـذف آن می توانـد تفـاوت فاحشـی در محیـط كار تجهیـزات از نظـر آرامـش صوتـی ایجاد كنـد. بـرای فرونشـاندن ایـن نـوع اصـوات صداخفه كن هـای كـم هزینـه ای هـم اكنـون موجـود هسـتند. از جملـه فیلترهـای ورودی گاز و صداخفه كن هـای خروجـی گاز. صدا خفه كن هـا عـلاوه بـر ایـن می تواننـد بـرای تمـام وسـایل نقلیـه موتـوری ماننـد لیفـت تراك هـای چنگال دار و سـایر دسـتگاه های موتـوری نصب شـوند و مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد.

طراحی و برنامه ریزی برای كنترل صداهای اضافه و مزاحم نباید به عنوان یك اصلاحات پس از ساخت در نظر گرفته شود، بلكه باید در طراحی اولیه تجهیزات مد نظر قرار گیرد. در محل هایی كه كنترل صداها و آلودگی های صوتی انجام نشده و در موقعیتهایی كه طراحی دوباره و بازسازی تجهیزات غیر ممكن می شود، گام موثر آن است كه تجهیزات دارای آلودگی صوتی را نسبت به افرادی كه با آن تجهیزات یا اطراف آنها مشغول كار هستند، ایزوله و عایق صوتی كنیم. صداها در محیط از مسیرهای مختلفی منتقل می شوند مثلا از مسیر بازشوها، جداره های نازك و سطوح دیگری كه جاذب صوت نیستند. برای جلوگیری از اینكه كاركنان در معرض این صداها قرار گیرند مسیرهای انتقال صدا باید تغییر یافته و یا صداها جذب شوند. یك راه حل این است كه دیواره ها و جداره های جاذب صوت، دستگاه های مورد نظر را دربرگیرند، در غیر این صورت بایستی تجهیزات به گونه ای باشند كه بتوانند توسط اپراتور آنها در اتاقهایی كه عایق صوتی هستند راه اندازی و كنترل شوند. اگر تنها یك بخش مشخص از دستگاه یا فرآیند پرصدا باشد، همان بخش باید نسبت به كاركنان و دیگر بخش ها عایق كاری صوتی شود. ایجاد فاصله هاى هوایى یكى از عوامل مؤثر كاهش شدت صوت مى باشد و مى توان شدت صوت را با ایجاد فواصل مكعبى هوا در جداره ها كاهش داد. به گونه اى كه دو برابر كردن تعداد این مكعبها باعث كاهش شدت صوت به یك چهارم و چهار برابر كردن آنها باعث كاهش شدت صوت به یك شانزدهم میزان اولیه آن مى شود.

گاهى اوقات تجهیزات به خاطر عدم نصب مناسب در محل پر صدا مى شوند. نصب و قرار گرفتن مناسب و صحیح تجهیزات مانند سایر جنبه هاى سلامت و ایمنى صنعتى براى حفاظت ایمنى محیط كار لازم و اساسى مى باشد. حتى ماشین آلاتى كه با بالاترین كیفیت طراحى شده اند، در صورت درست نصب نشدن پر صدا و خطرناك مى شوند. متاسفانه متوقف كردن دستگاه ها و فرآیند تولید براى كنترل و انجام اصلاحات پیشگیرانه همیشه براى كارخانجات از نظر مالى به صرفه نیست بنابراین به علت كاركرد شبانه روزى دستگاه ها و عدم توقف آنها تمام اوقات مى توانند خطرناك و آسیب رسان باشند، براى حل این مشكل كاركنان واحد تولیدى باید در برنامه ریزى زمانى تولید زمانى را نیز براى انجام اصلاحات پیشگیرانه در نظر بگیرند. استفاده از وسایل حفاظت فردى در مقابل آلودگى هاى صوتىاگر تمام تمهیدات نتوانستند آلودگى صوتى را در محیط كار تا حد قابل قبول كاهش دهند، وسایل حفاظت فردى مى توانند به عنوان آخرین چاره به كار گرفته شوند.

– گوش بنــدها، انواع گوشى هاى اسفنجى و گــوش پوش ها بســــته به نوعشان مى توانند شدت صوت را از 8 تا40 دسى بل كاهش دهند.

اما متاسفانه استفاده از وسایل حفاظت فردى یك راهكار واقعى براى حل مشكل نیست و فقط به عنوان راهكار توافقى در صورت عدم امكان حل مشكل از طرق دیگر كاربرد دارد. تمام وسایل حفاظت فردى از جمله آنهایى كه براى گوش، دهان یا هر كدام از دیگر اعضا بدن استفاده مى شوند، داراى كاربرد راحتى نیستند. به خصوص در كارگاه هایى كه دماى محیطشان بالا است بعضى كاركنان در اثر استفاده از وسایل حفاظت شنیدارى فردى به علت پوشاندن دائمى گوشها دچار بیماریهاى قارچى گوش مى شوند. این نكته مهم است كه گروه هاى ایمنى كارخانجات بیشترین تلاششان را براى كنترل آلودگى هاى صوتى در  همیشه به خاطر ارزانتر بودن منابع تولید صدا انجام دهند. كارخانه داران تقرباو صرفه اقتصادى، استفاده از وسایل حفاظت فردى را براى كارخانه به جاى كنترل منابع آلودگى صوتى ترجیح مى دهند كه باید با این نقطه نظر مقابله كرد.

نتیجه گیرى از دیدگاه درگاه پرداخت ePayBank.ir

خطـرات و عـوارض ناشـى از آلودگى هاى صوتى بر كاركنان و افـرادى كه در در معـرض ایـن نوع آلودگـى قـرار مى گیرند، درمحیط هـاى مختلف جوامـع امروزى بـه خصـوص محیط هـاى صنعتى آن طور كه شایسـته اسـت جدى گرفته نمى شـود.

در بسـیارى از موارد اسـتفاده از وسـایل حفاظـت شـخصى بـه عنـوان راهـكار بـراى مقابلـه بـا ایـن مخاطـرات در نظر گرفتـه مى شـود. حال آنكـه راهكار مناسـبى بـراى كنتـرل عـوارض ایـن آلودگى هـا نیسـتند و براى حل اساسـى مسـئله بایـد منابـع صـدا را كنتـرل كـرد كـه ایـن امـر در بسـیارى مـوارد هزینـه چنـدان زیادى را در بر نخواهد داشـت.