راهنمای عضویت در سیستم دامون

برای عضویت در سیستم درگاه پرداخت الکترونیکی دامون، متقاضی درخواست پذیرندگی خود را به همراه اطلاعات ذیل به اداره خدمات کارت بانک معرفی می نماید:

نام فیلد :
نام کامل پذیرنده
صنف پذیرنده
استان
شهر
آدرس 1
آدرس2
کد پستی
نام امضا کننده
نام طرف تماس
شماره صندوق پستی
تلفن 1
تلفن 2
دورنگار
پست الکترونیکی
روش ارسال صورت حساب
نام مستعارامضاء کننده
عنوان امضاء کننده
کد ملی امضاء کننده
تاریخ تولد امضاء کننده
URL فروشگاه (Silent Response)
URL فروشگاه (Receipt Page)
آدرس IP فروشگاه
شماره پورت فروشگاه
Platform فروشگاه
E_Mail فروشگاه
نام صنف فروشگاه
کد ارز تراکنش

توضیحات :

1- برای درخواست پذیرندگی و عضویت در سیستم دامون، روال کامل و فرمهای مناسبی توسط بانک تدارک دیده شده که به این ترتیب کلیه موارد فوق طی روال عضویت از پذیرندگان طرف قرارداد دریافت خواهد شد. لذا ضروری است پذیرندگان محترم پس از مطالعه راهنماهای ذیل نسبت به درخواست عضویت اقدام نماید.

• راهنمای عمومی اتصال پذیرندگان به درگاه پرداخت الکترونیکی دامون
• راهنمای پیاده سازی روش SIM (روش یکپارچه سازی ساده) جهت اتصال به دامون

2- اقلام اطلاعاتی:

URL فروشگاه (Silent Response)
URL فروشگاه (Receipt Page)

فقط پس از مطالعه راهنماهای دوگانه فوق قابل ارائه هستند.

Join the Damon System Guide
Leave a Reply
Join the Damon System for Electronic Payment Portal , the applicant requested the following information with your receptivity to Bank Card Services Office presents :

Field name :
Full name of recipient
Guild acceptor
Province
City
Address 1
Address 2
Zip code
Name of Signer
Call Party Name
Number of mailboxes
Phone 1
Phone 2
Fax
Email
Method of sending bills
The name Mstaramza’
As a signatory
National Code signatory
Date signed
Product URL (Silent Response)
URL Store (Receipt Page)
IP address of the store
Port number Store
Product Platform
E_Mail Store
Called the Guild Shop
Transaction Currency Code

Description :

1 – To apply for membership of receptivity and Damon systems , procedures and complete the appropriate form provided by the bank so that all of the above during the Registration process will receive the contract acceptors . It is essential to respect the acceptors of the following guidelines shall apply for membership .

• General Guide to Connection acceptors electronic payment gateway Damon
• Method Implementation Guide SIM ( Simple Integration Method ) for connection to Damon

2 – items :

Product URL (Silent Response)
URL Store (Receipt Page)

Study guides are available only after the above two .

  • درگاه دامون (21)
  • دامون بانک ملی (14)