امنیت روش HMACMD5

سئوال : امنیت روش HMACMD5 در چه حد است؟

پاسخ : امنیت این روش به امنیت سه پارامتر بستگی دارد:

- امنیت الگورتیم MD5
- طول امضاء تولید شده (به بیت )
- طول کلید مورد استفاده در الگوریتم MD5
- در سیستم دامون با انتخاب مناسب پارامترهای سه گانه فوق امنیت بالایی ایجاد شده است.

Q: What is the security HMACMD5 way?
A: The security of this method depends on the security parameters:
- Security MD5 algorithm
- The signature generated (in bits)
- Key length using MD5 algorithm.
- The Damon System we choose the parameters of the three high security is established.