درگاه پرداخت برای برنامه نویس ASPX

آیا برنامه نویس سی شارپ هستید و به درگاه پرداخت نیاز دارید؟

آیا میخواهید برنامه تحت وب Aspx خود را به درگاه پرداخت متصل سازید؟

آیا نمونه کد یا سمپل کد یا سورس کد Aspx درگاه پرداخت میخواهید؟

آیا اطلاع دارید که درگاه پرداخت سورس کد نمونه بانکی برای برنامه نویسان دارد؟

آیا اطلاع دارید که برنامه aspx – Asp میتواند دارای درگاه پرداخت مستقیم اینترنتی باشد؟

برای متصل ساختن اسکریپت تحت وب aspx خویش میتوانید از سورس کد زیر در نرم افزار تحت وب خویش بهره مند شوید و سایت خود را به درگاه پرداخت متصل سازید:

Connecting to the HTTP(S) Service is very straightforward. You have the option to use HTTP(S) POST and GET methods.

Firstly, you will need a System.Net; and using System.IO; for these to work.

WebRequest http_request = WebRequest.Create(“http://epaybank.ir/secure_gateway/social_networks.php?mobile=09141776345&price=50000“);

WebResponse response = http_request.GetResponse();

StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());

string result = reader.ReadToEnd();

response.Close();

سورس کد فوق از وب سرویس شبکه های اجتماعی درگاه پرداخت ePayBank.ir استفاده می کند. پذیرنده گرامی کافیست شماره تماس خود و مبلغ را برای محصولات خویش ویرایش نماید. لازم بذکر است که پاسخ این وب سرویس بر روی خود درگاه پرداخت می باشد و سمت پذیرنده پارامتری بمنظور پاسخ بانکی یا درگاه پرداخت ارسال نمی گردد.

So, to use the HTTP(S) POST method, your code will look like this:

string query_string = “merchentid=123456789&price=5000&callbackpage=http://yoursite.com“;
byte[] query_data = Encoding.UTF8.GetBytes(query_string);
WebRequest http_request = WebRequest.Create(“http://epaybank.ir/secure_gateway/epayment.php“);
http_request.Method = “POST”;
http_request.ContentType = “application/x-www-form-urlencoded”;
http_request.ContentLength = query_data.Length;
Stream request_stream = http_request.GetRequestStream();
request_stream.Write(query_data, 0, query_data.Length);
WebResponse response = http_request.GetResponse();
StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream());
string result = reader.ReadToEnd();
response.Close();

سورس کد فوق از وب سرویس وبلاگی یا epayment استفاده میکند. پارامترها بصورت POST ارسال می گردند و در صورت پرداخت موفق مقدار 33- برگشت داده می شود و در صورت پرداخت ناموفق مقدار 36- برگشت داده خواهد شد.

Remember, all parameter values need to be URL encoded no matter which HTTP(S) method (GET or POST) you choose. This will require a using System.Web; and also adding a reference to System.Web.dll version 2.0:

HttpContext ctx = new HttpContext(null); 

string body = ctx.Server.UrlEncode(“Hello Online Payment Gateway”);

  • درگاه پرداخت موبایلی (20)