مدیریت ترمیم تراکنش ها

یکی از مهمترین دغدغه ها در سیستم بانک اطلاعات از جمله ارایه کننده درگاه پرداخت، تامین جامعیت و صحت است که باید در همه مقاطع و مراحل آن را مد نظر داشت. از جمله در مدیریت تراکنش ها، این امکان وجود دارد که در هر لحظه از اجرای تراکنش، خرابی یا Failure اتفاق بیفتد و تراکنش نتواند ادامه یابد. به عبارتی برخی از دستورات آن اجرا شده و بقیه به دلیل خرابی متوقف شوند.

طبق خواص پایائی durability و یکپارچگی atomicity که برای تضمین جامعیت توسط تراکنش ها الزامی هستند، هر تراکنش که انجام commit می شود، باید از آن پس اثرات آن در بانک اطلاعات یا دیتابیس، حتی در صورت وقوع خرابی، دائمی و همیشگی باشد و برای تراکنشی که فقط برخی از دستورات آن اجرا شده اند، باید اثر دستورات اجرا شده آن خنثی ( بلااثر – ملغی – کان لم یکن ) گردد.

تامین این دو ویژگی از جمله وظایف بخشی از مدیریت تراکنش ها به نام واحد مدیریت ترمیم یا Recovery Management Component می باشد.

با سپاس از اعتماد شما

درگاه پرداخت

 

One of the main concerns in database systems , including payment gateway providers , ensuring the integrity and authenticity of which should be at all levels and stages of a considered. Such as transaction management , it is possible that at any moment of the execution of transaction failure or Transaction Failure to happen and can not continue. In other words, some of the commands executed because of failure to stop and rest .

only some commands are executed , the commands should be executed due to the neutral ( null – null and void – Livestock canceled ) is.

These two features provide such functions as transaction management part of the management unit is repaired or Recovery Management Component .

Thanks for your trust

Payment Portal

Port payment gateway online payment portal to pay the bank , get the port Payment Failure, execute transactions , provide port payments, ensuring integrity , transaction , transactions, purchase transactions , failure , malfunction or Failure, manage transactions , manage, restore , manage and repair transactions