بانک اطلاعات گرید grid database

بانک اطلاعات گرید یا Grid Database

با رشد روز افزون فناوری های مرتبط با شبکه های کامپیوتری و اینترنت، متخصصان علوم کامپیوتر درصدد به کار گیری این امکانات برای ارتقاء قابلیت های محاسباتی و ذخیره سازی بر آمدند که ماحصل آن سیستم های گرید بود.

از جمله سازمانها و مراکز علمی فعال در این زمینه میتوان به GGF یا Global Grid Forum و IETF یا Internet Engineering Task Force و W3c یا World Wide Web Consortium اشاره نمود.

هدف سیستم های گرید، به کار گیری امکانات سیستم های کامپیوتری موجود در سطح اینترنت که به عضویت سیستم گرید درآمده اند. برای ارایه قابلیتهایی است که توسط یک سیستم کامپیوتری منفرد قابل ارایه نمی باشد.

گرید نوعی سیستم نامتمرکز و موازی است که امکان به اشتراک گذاشتن و انتخاب منابع ناهمگون، خودمختار و توزیع شده از نظر جغرافیایی را به صورت پویا و در زمان اجرا و با ملاحظاتی نظیر کارائی، در دسترس بودن، هزینه و کیفیت سرویس فراهم می نماید.

سیستم های گرید را میتوان به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

گرید محاسباتی Computational grid

گرید سرویس Service Grid

گرید داده ای Data Grid

در گرید محاسباتی با توجه به این نکته که حدود 90 درصد از توان محاسباتی کامپیوترهای سطح اینترنت مورد استفاده قرار نگرفته و CPU های بیکار Idle هستند، میخواهیم از این توان محاسباتی بلااستفاده برای محاسبات پیچیده و سنگین سیستم های دیگر- که شاید به ابر کامپیوترها نیاز داشته اند- استفاده نمائیم.

در گرید سرویس، سرویس هایی نظیر چند رسانه ای و … که یک سیستم کامپیوتری منفرد قادر به انجام آنها نیست با همکاری چند سیستم از محیط گرید سرویس ارایه می شود.

گرید داده ای نیز امکان دسترسی و پردازش داده های توزیع شده از نظر جغرافیایی در سایتهای ناهمگون خودمختار را به صورت موثر فراهم می کند. در برخی از کاربردهای علمی مثل مسائل فیزیک با انرژی بالا یا پیش بینی تغییرات آب و هوا یا بررسی حرکات کره زمین، حجم داده های مورد استفاده در حد ترابایت و در آینده پتابایت خواهند بود که کار کردن با یان حجم داده، زمانی که از لحاظ جغرافیایی نیز توزیع شده باشند بسیار مشکل است. مثلا در آزمایش علمی – فیزیکی Baber روزانه 500 گیگابایت داده ذخیره می شود. در حالیکه بزرگترین بانکهای اطلاعات متمرکز کنونی کمتر از چند درصد این ظرفیت را دارند.

فعالیتهای تحقیقاتی گرید داده ای در آغاز بر روی ساختارها و سیستم های مبتنی بر پرونده تمرکز داشت، اما رفته رفته به بانک اطلاعات نیز تسری یافته و بانک اطلاعات گرید مطرح شد.

 

Database Grid or Grid Database

Including organizations and academic institutions active in this field can be either GGF Global Grid Forum and IETF or Internet Engineering Task Force and the World Wide Web Consortium W3c or cited.

Objective Grid systems , utilizing the capabilities of computer systems on the Internet have become a member of the Grid system . To provide functionality that is not provided by a single computer system .

Grid is a parallel decentralized system that enables the sharing and the selection of heterogeneous resources, geographically distributed autonomous dynamically at runtime and Considerations such as performance , the availability of the cost and quality Service provides .

Grid systems can be classified as follows :

Computational grid grid computing

Grid Service Grid Service

Data Grid Data Grid

have – we use .

In Grid service, the services such as multimedia and … a single computer system is able to perform the service is provided in cooperation with a system of grid environment .

Grid data access and data processing is also geographically distributed, heterogeneous, autonomous sites to effectively provide. In some scientific applications such as high energy physics problems or forecast climate change or check the movement of the Earth , the amount of data used in the future too terabytes and petabytes of data that will be working with Ian , the time when the geographical distribution are also very difficult. For example, scientific tests – physical Daily Baber 500 GB of data stored. While the current focus largest databases of less than a few percent of their capacity .

Data Grid research initially focused on the structures and systems based on records , but increasingly also extend Database and Database Grid was proposed .

grid database, Service Grid, Grid data bases, grid systems, grid systems, grid data, grid services, grid computing