انواع خرابی Failure

انواع خرابی ( Failure )

خرابی هایی که در یک سیستم بانک اطلاعات ( متمرکز ) ممکن است اتفاق بیفتد را میتوان به چهار دسته زیر تقسیم نمود:

1- خرابی تراکنش ( Transaction Failure )

ممکن است منطق تراکنش دچار خطا شود و یا اینکه تراکنش به خودی خود درست اجرا شود اما با قرار گرفتن در شرایط سیستم، خطایی منجر به خرابی این تراکنش شود. لذا خرابی تراکنش شامل دو مورد زیر است:

  • خطای منطقی : تراکنش به دلیل شرایط داخلی خود ( خواندن مقدار از نوع داده غلط، پیدا نکردن داده مورد نظر ، تجاوز از محدوده روی رسانه و …. ) نتواند کامل اجرا شود.
  • خطای سیستمی : تراکنش به خودی خود درست کار میکند اما در سیستم شرایطی پیش می آید که این تراکنش را از کار می اندازد. بارزترین مصداق این دسته، وقوع بن بست در سیستم و انتخاب تراکنش به عنوان قربانی است.

2- خرابی سیستم ( System Failure )

خرابی های سخت افزاری یا نرم افزاری که سبب از کار افتادن سیستم ( down شدن ) می شود ( مثل قطع برق و … ) رایج ترین نوع خرابی هستند. در این نوع خرابی ها اطلاعات حافظه اصلی سیستم از بین می رود ولی آسیبی به اطلاعات روی دیسک ( حافظه جانبی – رسانه ) وارد نمی شود.

3- خرابی رسانه 

خرابی که سبب شود اطلاعات روی رسانه از بین برود یا قابل بازیابی نباشد، مانند خرابی دیسک یا خرابی هد و یا کنترلر دیسک.

4- خرابی ارتباطات:

این دسته از خرابی ها مختص بانک های نامتمرکز می باشند.

از جهت قابلیت نگهداری اطلاعات در صورت وقوع خرابی، رسانه های ذخیره سازی به سه دسته تقسیم می شوند:

  • رسانه فرار یا Volatile Storage : رسانه ای که در صورت وقوع خرابی سیستم، اطلاعات آن از بین می رود، مثل حافظه اصلی ، حافظه نهان و ثبات.
  • رسانه غیرفرار یا non-volatile Storage : خرابی سیستم را تحمل میکنند و اطلاعات آن حتی با وقوع خرابی سیستم، قابل بازیابی است. مانند دیسک، نوار مغناطیسی ، حافظه فلش یا حتی RAM ای که دارای باتری پشتیبان است.
  • رسانه پایدار : رسانه ای که ایده آل ماست و در برابر تمام خرابی ها مصون می باشد. این نوع رسانه در واقع یک مفهومنطقی است نه فیزیکی و هنوز چنین رسانه ای وجود خارجی ندارد بلکه سعی می کنیم با راهکارهایی که از رسانه های فیزیکی موجود استفاده می کنند به این هدف ایده آل نزدیک شویم.

متداولترین راهکار، استفاده از چندین کپی از داده ها روی رسانه های مختلف است ( backup ). با این کار سعی می کنیم احتمال از دست رفتن اطلاعات در صورت وقوع خرابی را به صفر هر چه نزدیکتر کنیم. هر چه تعداد کپی ها، ناهمگونی رسانه ها، درجه اطمینان آنها و …. بیشتر باشد احتمال از دست رفتن کامل اطلاعات کمتر است. اما کپی کردن ها به روز نگه داشتن داده ها و مدیریت آنها پیچیدگی های زیادی را به دنبال دارد. RAID یا Redundant Array of Independent Disks یکی از سیستم های رایج در این راستا می باشد.

 

 

Types of failures (Failure)

Failure of a Database System (focused ) may occur can be divided into four categories :

1 – Breakdown of transactions (Transaction Failure)

Logic may be an error with the transaction or the transaction itself , but being properly implemented in a system error may result in the failure of the transaction . This transaction included the following breakdown :

Logical errors : transaction due to their domestic circumstances ( reading the wrong data type , data not find the target , exceed the limits of the medium , etc. ) can not be fully implemented .
System error : Transaction itself works great , but when it comes to the system disables the transaction . The most notable instance of this class , the occurrence of deadlock in the system and choose the transaction as a victim.
2 – Breakdown (System Failure)

Hardware or software failures that crash the system (down to ) be ( such as a power outage , etc.) are the most common type of failure . The failure of the main system memory disappears but the damage to the data on the drive ( Memory Stick – media) is not entered .

3 – Media Malfunction

Failures that cause data on media is lost or not recoverable , such as a disk failure or malfunction of the head or disk controller .

4 – Communication Breakdown :

These faults are specific to decentralized banks .

In the event of failure of the stored data , storage media can be divided into three categories :

Press Escape or Volatile Storage: media in the event of system failure , data is lost , such as main memory , cache and stability.
Nonvolatile media , or non-volatile Storage: system failures are tolerated and even the failure of the system is restored . Like disks, magnetic tape , flash memory or RAM that has a battery backup .
Sustainable media : media that is ideal and is immune to all damage . This type of media is not actually a physical Mfhvmntqy the media does not exist yet , but I will concentrate on solutions that use physical media to get closer to this ideal .
The most common approach is to use multiple copies of data on different media (backup). With this work we try the likelihood of data loss in the event we fail even closer to zero . The number of copies, mixed media, and their confidence …. More complete information is less likely to lose . But keeping up to date copy of the data and manage the complexity of many to follow. RAID , or Redundant Array of Independent Disks is one of the most common system in this direction.

Bank transactions , Payment gateway Failure, System Failure, Transaction Failure, types of failures , failures of communication, transaction failures , media failures , malfunctions , failures Database , damage or Failure, system error , logic error , Database