مهاجرت به سرور شاپرک

راهنمای کاربران : شرح تغییرات مورد نیاز پذیرندگان برای انتقال به سرور جدید دروازه پرداخت به پرداخت ملت

دروازه پرداخت اینترنتی بانک ملت :: راهنمای کاربران ، مهاجرت به سرور شاپرک

با توجه به راه اندازی سامانه شاپرک در سطح کشور و انجام کلیه تراکنشهای اینترنتی از طریق این سامانه، شرکت به پرداخت ملت اقدام به راه اندازی سرور جدید خود منطبق بر الزامات شاپرک نموده است. از این رو، فرایند مهاجرت به این سرور، نیازمند اندک تغییراتی از جانب پذیرندگان می باشد. هدف از تهیه این مستند، راهنمایی پذیرندگان در اعمال تغییرات مورد نیاز توسط ایشان می باشد

این تغییرات شامل اصلاح دو URL Address به شرح زیر می باشد:

1) همانگونه که مستحضرید، ارتباط بین سرور پذیرندگان و سامانه پرداخت اینترنتی به پرداخت ملت از طریق فراخوانی متدهای ارایه شده در سرور به پرداخت میسر می باشد. این متدها شامل bpPayRequest – bpVerifyRequest – bpSettleRequest و  … می باشند که هم اکنون از طریق آدرس https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl

قابل دسترسی می باشند.  در سرور جدید دسترسی به این توابع از طریق آدرس

https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/services/pgw?wsdl میسر می باشند. لذا این آدرس در پیاده سازی جدید پذیرندگان می بایست اصلاح گردد.

در فراخوانی توابع bpPayRequest ، bpDynamicPayReques و  bpCumulativeDynamicPayRequest در صورتی که صحت اعتبار پذیرنده توسط بانک تایید شود، کد یکتایی برای او صادر و ارسال می گردد. مقدار بازگشتی یک رشته است که از دو قسمت به شکل زیر تشکیل شده است:

0, AF82041a2Bf6989c7fF9

در پیاده سازی فعلی، در صورت بازگشت مقدار 0 در قسمت اول، پارامتر RefId تولید شده از طریق متد Post برای آدرس https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellatU ارسال می گردد.

در پیاده سازی جدید این پارامتر می بایست به آدرس

https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat ارسال گردد

این تغییر برای تابع bpBillPayRequest نیز به شرح زیر می بایست اصلاح گردد

آدرس در پیاده سازی فعلی درگاه بانک ملت

https://pgws.bpm.bankmellat.ir/pgwchannel/startpay.mellat

https://pgws.bpm.bankmellat.ir/bpgwchannel/billstartpay.mellat

آدرس در پیاده سازی جدید شاپرک ، درگاه اینترنتی بانک ملت

https://bpm.shaparak.ir/pgwchannel/startpay.mellat

https://bpm.shaparak.ir/bpgwchannel/billstartpay.mellat

 درگاه پرداخت ePayBank.ir ارایه کننده درگاه پرداخت اختصاصی برای ملت عزیز ایران

  • اینترنت بانک ملت (46)
  • پرداخت قبض تامین اجتماعی از طریق بانک ملت (20)
  • انتقال وجه از ملت به ملت (18)
  • انتقال اینترنتی وجه از بانک ملت (16)
  • انتقال وجه اینترنتی ملی (16)
  • درگاه انتقال وجه بانک مسکن (14)
  • سایت بانک ملت انتقال کارت به کارت (14)
  • کارت به کارت اینترنتی بانک ملت (12)
  • پرداخت تسهیلات بانک ملت (12)
  • درگاه انتقال بانک ملت (12)