قرارداد تسهیلات ساخت طرح مسکن مهر

قرارداد تسهیلات ساخت طرح مسکن مهر بانک مسکن

همزمان و یا پس از انجام عملیات آماده سازی، متقاضیان طرح مسکن مهر میتوانند با ارایه معرفی نامه از سوی نهادهای معرفی کننده به بانک برای انعقاد قرارداد دریافت تسهیلات ساخت طرح مسکن مهر اقدام نمایند.

  • متقاضیان مسکن با تکمیل فرم های مورد نظر و ارایه مدارک مورد نیاز میتوانند با در نظر گرفتن شرایط و ضوابطی که در ذیل ذکر می شود از تسهیلات ساخت مسکن مهر بهره مند شوند:

الف – دریافت 200 میلیون ریال تسهیلات به ازای ساخت هر واحد مسکونی، 220 میلیون ریال در صورت ساخت مسکن به صورت نیمه صنعتی و 250 میلیون ریال در صورت ساخت مسکن با استفاده از فناوری های نوین و یا ساخت صنعتی که در صورت پرداخت تسهیلات 10 میلیون ریالی آماده سازی، این مبلغ از سقف تسهیلات ذکر شده کسر خواهد شد.

نکته یک : مصادیق ساخت های صنعتی و نیمه صنعتی مورد اشاره قیمابین بانک و وزارت راه و شهرسازی نهایی شده است.

نکته دو: چنانچه متقاضی در مرحله آماده سازی زمین از تسهیلات این مرحله استفاده نکند، مبلغ این تسهیلات به کل تسهیلات بخش ساخت افزوده می گردد.

ب- حداکثر مدت قرارداد ساخت 24 ماه و حداکثر مدت قرارداد آماده سازی و ساخت در بخش تسهیلات طرح مسکن مهر 36 ماه می باشد.

ج- تسهیلات ساخت طرح مسکن مهر در 4 مرحله با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه اعطا می شود:

مرحله اول: پایان فونداسیون 15 درصد

مرحله دوم: پایان سقف آخر 40 درصد

مرحله سوم: پایان سفت کاری 30 درصد

مرحله چهارم: پایان نازک کاری 15 درصد

د- تقسیط بدهی تسهیلات آماده سازی و ساخت مشتمل بر اصل و کل سود دوران ساخت، پس از صدور پایان کار از سوی شهرداری منطقه می باشد.

ه- در بخش انبوه سازان با توجه به قراردادهای از پیش تعیین شده، واحدها به افراد معرفی شده متبوعه از سوی نهادهای معرفی کننده به صورت فروش اقساطی واگذار می شود.

و- نرخ سود تسهیلات مسکن مهر در شهر تهران 9 درصد، در مراکز استانها 7 درصد و در سایر شهرها 4 درصد می باشد.

به منظور مساعدت به متقاضیان و تسریع در اجرای پروژه تسهیلات طرح مسکن مهر، این امکان در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت فراهم شده است که صاحبان املاک فاقد سند ملکی قابل ترهین با ضمانت کارمندان دولت از تسهیلات مهر بهره مند شوند.

Contract manufacturing facilities Mehr Housing Plan Housing Bank

A – Get a 200 million riyals facilities for building residential units , 220 million riyals in the home building industry and 250 million riyals in the case of semi- manufactured or manufactured housing industries using modern technology in the form of payment , 10 million in rial preparation, this amount will be deducted from the roof of the listed facilities .

Note A : Examples of industrial and semi-industrial building referred Qymabyn Bank and Ministry of Urban Development has been finalized .

Tip Two : If the applicant does not use the land preparation phase of the facility , the facility fee will be added to total manufacturing facilities .

B – The maximum contract term of 24 months and a maximum term contract preparation and construction of the facility in October housing projects is 36 months .

C – Mehr Housing Scheme manufacturing facilities in four stages according to the progress of projects to be awarded :

First, the foundation 15%

Second, the end cap 40%

Third stage : the hard -working 30%

Step Four: Finishing the 15%

D – split the debt facilities , including the preparation and construction of the principal and interest during construction, after issuance of the municipality is the end .

H – Due to contracts in the mass of predetermined units to those presented by the respective institutions introduces an installment sale shall be transferred .

And – interest rates for housing loans in Tehran, Oct 9% , 7% in provincial capitals and other cities is 4 per cent .

Manufacturing facilities Mehr housing project, housing facilities, Mehr Mehr housing project facilities, housing facilities, September, October housing conditions, facilities, housing projects, Mehr Mehr Housing Plan is, a contract to build housing projects, Mehr Housing Bank, Housing Bank Housing Seal how to get housing facilities seal