تسهیلات بانک شهر

تسهیلات بانک شهر

قرض الحسنه بانک شهر:

بانک شهر به منظور رفع نیازهای اساسی اشخاص, با تخصیص بخشی از منابع خود را در موارد ذیل مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه می نماید:

الف – تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات, برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات هستند.

ب- کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی, دامی و صنعتی.

ج- رفع احتیاجات ضروری.

د- کمک هزنیه ازدواج

تسهیلات از محل سپرده قرض الحسنه ویژه:

بانک شهر به موجب قرارداد عاملیت منعقده فیمابین تودیع کننده و بانک, وجوه تودیع شده توسط سازمان / شرکت تودیع کننده را به صورت تسهیلات قرض الحسنه به اشخاص حقیقی و موسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می نماید.

تسهیلات عقود اسلامی بانک شهر:

در جهت ارایه خدمات مطلوب تر به مشتریان, بانک شهر با تجهیز منابع در اختیار, در قالب عقود اسلامی در جهت رفع نیازهای ضروری و مصرفی اشخاص, خرید کالاهای مورد نیاز در امور بازرگانی و تامین ماشین الات برای طرح های توسعه ای و مشارکت در ساخت مسکن و ساختمان و …. تسهیلات پرداخت می نماید.

تسهیلات مشارکت مدنی بانک شهر:

مشارکت مدنی توسط بانک شهر به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های مسکن و ساختمان, تولیدی , بازرگانی و خدماتی پرداخت می گردد.

تسهیلات مضاربه بانک شهر:

بانک شهر به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی, به عنوان مالک سرمایه نقدی ( منابع ) را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقیقرار می دهد.

تسهیلات فروش اقساطی بانک شهر:

بانک شهر در امور تولیدی ( صنعتی, معدنی, کشاورزی) و خدماتی اقدام به پرداخت تسهیلات فروش اقساطی می نماید.

تسهیلات جعاله بانک شهر:

بانک شهر به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی, بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله می نماید.

عرضه درگاه پرداخت بانک شهر در درگاه پرداخت ePayBank.ir امکان پذیر می باشد.

City Bank Facility

Bank loan City:

City Bank to meet the basic needs of the people , by allocating a portion of their resources on the loan payment may proceed as follows :

A – Supply of tools and other resources to create jobs for those who are lacking such facilities .

B – to help increase production with an emphasis on agricultural production , livestock and industrial applications.

C – critical needs .

D – Hznyh help marriage

Deposited in a special loan facility location :

City Bank pursuant to a concluded contract between the agency and a bank deposit , the deposit of funds by the organization / company to deposit the loan facility to private individuals and charities and public works grants .

Islamic contracts of bank facilities :

In order to provide better service to customers, banks in mobilizing available resources , in the form of contracts in order to meet the essential needs of the individual consumer , the purchase of needed goods. Of commerce and the supply of Machinery to participate in the construction of the development plans housing and building facilities …. pays .

Civil Partnership Facility City Bank :

Civic participation by banks in order to create the necessary facilities for the housing and construction , manufacturing, trading and services will be paid .

Mudaraba Facility City Bank :

City Bank to facilitating the development of business, as the owner of the cash capital ( resources ) to conduct a business transaction with the agent whether real or Hqvqyqrar .

City Bank loan installment sales :

City Bank in production (industrial , mining, agricultural ) and services shall proceed to payment installment plan .

Presented by Bank of facilities :

City Bank to establish the necessary facilities for the expansion of production, trade and services with the contract as agent or Ndalaqtza as presented by its inventor to proceed .

Supply of bank payment gateway port ePayBank.ir payment is possible .

E port city of Isfahan , a municipal port , internet port city banks , banks port city of banking facilities , credit, payment gateway facility , port facility

  • درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان (11)